Σχετικά με το έργο - Plastic Free Heroes

Direkt zum Seiteninhalt
About Plastic Free Heroes
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσω της διερευνητικής μάθησης και του κοινωνικού ακτιβισμού
Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος μεταμορφώνει ραγδαία τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο, προωθώντας την καινοτομία και δημιουργώντας νέα μονοπάτια προς τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Είναι άκρως σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να μεταβούν από την παραδοσιακή διδασκαλία προς τις καινοτόμες  πρακτικές εκπαίδευσης, καλλιεργώντας τους μαθητές με τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα (π.χ. αναλυτική σκέψη, επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ομαδική εργασία, επιστημονική και τεχνολογική γνώση κ.λπ.) οι οποίες είναι απαραίτητες  στον γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο μας.
Υπό αυτό το πλαίσιο, το έργο PLASTIC FREE HEROES προτείνει μία καινοτόμα πρακτική βιωματικής εκμάθησης που βασίζεται στη χρήση του πλαστικού ως εννοιολογικό πλαίσιο, με στόχο να επιτρέψει στους μαθητές να εξερευνήσουν τα δεδομένα και τα γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτική σκέψη με εφαρμογή σε πραγματικές καταστάσεις. Η επιλογή του πλαστικού ως πλαίσιο μάθησης βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες:
  1. Τα πλαστικά απόβλητα αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα που είναι επιβλαβές για το περιβάλλον, ενώ αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό απειλώντας την ανθρώπινη υγεία.
  2. Τα πλαστικά απόβλημα προσφέρουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για ανάπτυξη ποικίλων οριζόντιων δεξιοτήτων (όπως ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης, η κριτική σκέψη και η περιβαλλοντική συνείδηση κ.λπ.) παράλληλα με τη διδασκαλία ενός ευρέου φάσματος επιστημονικών κλάδων όπως οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, η επιστήμη των μηχανικών, τα μαθηματικά, τα οικονομικά, οι τεχνολογίες τηςπληροφορίας και της επικοινωνίας και οι κοινωνικές επιστήμες.
  3. Αποτελεί σημαντικό μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων των περισσοτέρων ανθρώπων και οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα πλαστικά με αποτέλεσμα να είναι εύκολο για αυτούς να δημιουργήσουν προσωπικές συνδέσεις, να χρησιμοποιήσουν προηγούμενες εμπειρίες και να εμπλακούν σε μία αποτελεσματική διαδικασία μάθησης με συγκεκριμένο σκοπό.
Ο κύριος στόχος του έργου PLASTIC FREE HEROES είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πακέτου για τη διαχείριση των πλαστικών απορριμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει δύο διαστάσεις:
    • Το  πρόγραμμα σπουδών PLASTIC FREE HEROES που περιλαμβάνει υλικό για την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων και τη μείωσή τους.
    • Το επιμορφωτικό υλικό  και τα διαδικτυακά μαθήματα PLASTIC FREE HEROES που απευθύνονται σεεκπαιδευτικούς.
Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να εμπνεύσει την νέα γενιά για μία πιο βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των πλαστικών και να την παροτρύνει να αναλάβει δράση ενάντια στα πλαστικά απόβλημα μέσα στο σχολείο. Τοεπιμορφωτικό υλικό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς θα βελτιώσει τις ικανότητές τους πάνω σε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας, όπως η διερευνητική μάθηση που οδηγεί στηνανάπτυξη πλήθος δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Disclaimer of liability: This project has been funded with support from  the European Commission. The authors are solely responsible for the  content of this publication; the Commission is not responsible for any  use which may be made of the information contained therein.

Zurück zum Seiteninhalt